Izbor aplikacijaSajt NTP Čačak

Inovacione tehnologije su osvojene i potvrđene u domaćim istraživačko-razvojnim organizacijama. Potpuno su nove ili inovirane sa aspekta bolje zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Prve informacije se mogu naći na sajtu NTP Čačak, a za više informacija obratite se NTP-u za direktan kontakt sa nosiocima projekta.

1. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI BIOTEHNOLOGIJAOpširnije...
   1.1 Proizvodnja dijetetskih i visokonutritativnih proizvoda na bazi surutke.
   1.2 Proizvodnja bezalkoholnih pića sa dijetetsko-nutritivnim svojstvima.
   1.3 Proizvodnja visokokvalitetnih voćnih žestokih pića.
   1.4 Proizvodnja etil-alkohola iz kukuruza.
   1.5 Proizvodnja jabukovog sirćeta.
   1.6 Proizvodnja pektina.
   1.7 Proizvodnja niskomolekulskog dekstrana (NMD).
   1.8 Proizvodnja stočnog kvasca.
   1.9 Proizvodnja biodizela.
   1.10 Proizvodnja žestokih pića na bazi vinskog destilata i bioetanola.
   1.11 Proizvodnja sušenih poljoprivrednih proizvoda i šumskih plodova.
   1.12 Proizvodnja sušenih proizvoda na bazi voća, bilja, duvana i drveta.
   1.13 Proizvodnja dehidriranih voćnih plodova.
   1.14 Proizvodnja ekstrakta suvog voća (šljiva, smokvi i grožđa).
   1.15 Proizvodnja sirćeta iz raznih sirovina (acetator).

Zatvori

2. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI SIROVINA I ADITIVA ZA FARMACEUTSKU, PREHRAMBENU I DRUGE INDUSTRIJEOpširnije...
   2.1 Proizvodnja sorbitola.
   2.2 Proizvodnja glukonske kiseline i glukonata nekih metala.
   2.3 Proizvodnja apsolutnog etanola i specijalnih organskih rastvarača na bazi etanola.
   2.4 Proizvodnja ekstrakta lekovitih bilja.
   2.5 Proizvodnja etarskih ulja iz lekovitog i aromatičnog bilja.

Zatvori

3. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI PREČIŠĆAVANJA PRIRODNIH I OTPADNIH VODAOpširnije...
   3.1 Proizvodnja natrijum-hipohlorita elektrohemijskim postupkom kao dezinfekcionog sredstva u procesu dobijanja vode za piće..
   3.2 Proizvodnja elektroaktivirane vode sa ekološki povoljnim dezinfekcionim svojstvima u širokoj oblasti primena.
   3.3 Proizvodnja feri-soli kao koagulanata u procesu prečišćavanja voda.
   3.4 Proizvodnja koagulanata na bazi jedinjenja aluminijuma u procesu prečišćavanja voda:aluminijum-sulfat, polialuminijum-sulfat (PAS), polialuminijum-hlorid (PAC), polialuminijum-silikathlorid (PASiC).
   3.5 Proizvodnja feri-oksihlorida velike specifične površine kao adsorbenta za odstranjivanje nekih toksičnih metala (As, Se) u procesu prečišćavanja voda.
   3.6 Proizvodnja karbona velike specifične površine kao adsorbenta za demineralizaciju i odstranjivanje teških metala u procesu prečišćavanja voda.
   3.7 Izrada stacionarnih i prenosnih uređaja za prečišćavanja voda elektrohemijskim postupcima:elektrodezinfekcija, elektrokoagulacija, elektroflotacija, elektrodemineralizacija (kapcitivna dejonizacija), elektrokorekcija (regulisanje pH).

Zatvori

4. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI HEMIJSKIH IZVORA STRUJEOpširnije...
   4.1 Prerada istrošenih (otpadnih) olovnih akumulatora.
   4.2 Proizvodnja prizmatičnih alkalnih akumulatora.
   4.3 Prerada istrošenih alkalnih akumulatora.
   4.4 Proizvodnja malogabaritnih metal-hidrid akumulatora.
   4.5 Montaža specijalnih baterija malogabaritnih akumulatora i primarnih elemenata zaprofesionalne primene.

Zatvori

5. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ METALURGIJE I ZAŠTITE METALA OD KOROZIJEOpširnije...
   5.1 Proizvodnja mekih i tvrdih lemova.
   5.2 Proizvodnja elektroaktivnih vezivnih materijala.
   5.3 Proizvodnja dodatih materijala za zavarivanje aluminijuma i njegovih legura.
   5.4 Proizvodnja punjene žice za MIG/MAG postupak zavarivanja.
   5.5 Proizvodnja visokolegiranih livova otpornih na habanje.
   5.6 Dobijanje zaštitnih (antikorozionih) prevlaka.
   5.7 Proizvodnja legura i protektora za zaštitu metala od korozije.
   5.8 Projektovanje, izrada specijalne opreme i izvođenje elektrohemijske zaštite podzemnih i podvodnih metalnih konstrukcija — katodna, anodna i protektorna zaštita, kao i zaštita od lutajućih struja.

Zatvori

6. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI NEORGANSKIH MATERIJALA Opširnije...
   6.1 Proizvodnja bazaltnog stakla.
   6.2 Proizvodnja beskonačnih bazaltnih vlakana.
   6.3 Proizvodnja kompozitnog kamena (po tehnologiji Bretonstone).
   6.4 Proizvodnja poludragog kamena.
   6.5 Proizvodnja staklenih vakuum-paketa sa poboljšanim termo-izolacionim svojstvima.
   6.6 Tretman opasnog otpada na bazi neorganskih soli.
   6.7 Tretman opasnog otpada na bazi starih nikal-kadmijim i nikal-metalhidridnih akumulatora.

Zatvori

7. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI ORGANSKIH MATERIJALAOpširnije...
   7.1 Rekuperacija i regeneracija organskih rastvarača iz vazdušne smeše.
   7.2 Rekuperacija rastvarača iz otpadnih industrijskih elemenata.
   7.3 Tretman opasnog otpada na bazi organskih materija.

Zatvori

8. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI MALE ENERGETIKE OD ZNAČAJA ZA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINEOpširnije...
   8.1 Proizvodnja toplotnih sunčanih kolektora sa koncentracijom sunčevog zračenja.
   8.2 Proizvodnja fotonaponskih panela (modula) za konverziju energije sunčevog zračenja u električnu energiju.
   8.3 Proizvodnja vetrogeneratora manje snage.
   8.4 Proizvodnja autonomnog izvora napajanja manje snage na bazi gas-dizel generatora pri čemu se koristi gas iz biomase.
   8.5 Proizvodnja vodonika kao način akumulacije električne energije kod fotonaponskih sistema (specijalni elektrolizeri uz izdvajanje jednog gasa i manjim utroškom energije).
   8.6 Tretman komunalnog čvrstog otpada (KČO) plazma tehnologijom.
   8.7 Tretman opasnog otpada i otpada uopšte plazma tehnologijom.
   8.8 Inovacije u grejnim sistemima uz korišćenje fenomena kavitacije - toplogeneratori 1,5 puta efikasniji od klasičnih.
   8.9 Ekološko sagorevanje mazuta sa povećanom toplotnom efikasnošću korišćenjem fenomena kavitacije.
   8.10 Inovacije u ekološkom korišćenju uglja (vodena suspenzija) kao izvora toplote i reformisanih energetskih goriva.

Zatvori